Kongrenin Amaçları

 Kongrenin temel amacı, kentsel ve çevresel sorunları tüm yönleri ile alıp, şimdiye kadar yapılan çalışmaların çıktılarını değerlendirmektir. Bu bağlamda amaçlar şöyle sıralanabilir:

  • Kentin tarihi boyunca gelişimi ele almak,

  • Kır-kent ayrımını, buna bağlı olarak kent türlerini yeniden tartışmak,

  • Günümüzde kentleşmeye etki eden faktörleri ele almak,

  • Göçün kentler üzerindeki etkisini tartışmak,

  • Çevre sorunlarını çözümünde gelinene noktayı tartışmak,

  • Son uluslararası platformlarda değerlendirilen iklim değişikli önlemlerini tartışmak,

  • Kalkınmanın kentleşmeye ve çevreye olan etkilerini tartışmak,

  • Kentsel ve çevresel sorunlara getirilebilecek yeni çözüm önerilerini tartışmak.